Покровська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

 План роботи школи молодого вчителя

 - одна з форм підвищення кваліфікації молодих учителів-спеціалістів, які мають педагогічний стаж роботи до 3-х років. Школа покликана формувати майстерність, творчу індивідуальність молодих педагогів. Школу молодого вчителя (ШМВ) створюють на базі навчального закладу, де працює досвідчений учитель-фахівець, який має досвід наставницької роботи.   Керівник школи складає навчальний план і програму занять, розраховану на 3 — 5 років. До занять у школі молодого вчителя з періодичністю раз на місяць залучають постійних слухачів, як правило, учителів одного фаху .

 

Завданнями школи молодого вчителя є надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки.

  Робота школи молодого вчителя спрямована на допомогу молодому педагогові в підвищенні професійної майстерності. Робота планується окремо для кожної категорії слухачів.

 

Мета школи першого року:

·        допомога вчителю у розв'язанні конкретних проблем щодо методики викладання,

·        ознайомлення його із сучасними методиками й технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом учителів району,  особливостями роботи зі шкільною документацією,

·        адаптаційна допомога,

·        індивідуально-психологічний супровід і підбадьорення молодої людини на початку її професійної діяльності,

·        розвиток умінь і навичок учителя планувати уроки, оптимально обирати прийоми та методи роботи з учнями.

 Заняття проводяться у формі лекцій, консультацій методиста, презентацій досвіду вчителів-майстрів, практикумів, ділових ігор, оглядів методичної літератури.

 

Мета школи другого-третього років:

·        допомога вчителеві у професійному становленні, виробленні власного стилю роботи, розвитку фахового потенціалу, оскільки формування основних професійних якостей, які визначають ступінь майстерності педагога, відбувається протягом перших 2—3 років педагогічної діяльності,

·        розвиток лідерських здібностей,

·        виховання в молодих спеціалістів почуття відповідальності за обраний шлях.

 На заняттях детально розглядаються інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу, способи використання нових педагогічних технологій.

 

Напрями роботи школи молодого вчителя:

·        здійснення заходів із поглиблення педагогічних знань щодо методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти і науки України;

·        поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання, поповнення знань із суміжних предметів;

·        науково-методична робота з вивчення узагальненого передового педагогічного досвіду та визначення шляхів його творчого використання;

·        здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково-методичного та культурного рівнів молодого вчителя;

·        організація проведення семінарів, оглядів, конкурсів тощо.

 

Основні форми навчально-методичної роботи в школі молодого вчителя :

·        індивідуальні консультації;

·        практичні заняття, на яких здійснюється моделювання та обговорення

запропонованих моделей уроків, виготовлення зразків дидактичних матеріалів;

·        семінари-практикуми;

·        взаємовідвідування уроків.

Методичне керівництво школою молодого вчителя здійснюється методичними радами районних методичних кабінетів або шкіл.

 

 Методичний супровід Школи молодого вчителя.

   Однією з нестандартних форм методичної роботи є дослідження у фокус-групах – найоптимальніша форма організації роботи з молодими спеціалістами, адже до роботи в групах, окрім малодосвідчених, включаються педагоги з досвідом роботи, колеги з МО.                                 

 Фокусні групи – це невеликі групи людей (7-8 осіб), яких збирає методист для дискусії з чітко окресленої проблеми.                                                                

  Мета роботи у фокусній групі може бути контрольно-діагностичною, гносеологічною, корекційною чи контрольно-прогностичною.

 

Позитивні наслідки діяльності фокус-груп:

·        миттєва інформація;

·        економія часу (група працює 30-40 хвилин);

·        можливість відвертої розмови;

·        акумуляція ідей (банк ідей);

·        можливість бачити реакцію на нове;

·        інформація для прогнозування;

·        заохочення учасників до активної самореалізації;

·        формування в учасників уміння окреслювати проблеми, керувати дискусією;

·        обмін свіжими ідеями;

·        навчання у форматі «рівний – рівному».

 

Комплектування групи.

Склад групи  обирається залежно від мети дослідження:

                     Склад групи

 

Мета дослідження

                                                                     Члени одного МО

        Контрольно-діагностична: з’ясувати проблеми, актуальні для певної частини колективу з метою ефективнішого планування роботи.

                                                                    Учителі, які викладають в одному учнівському колективі

                   Корекційна:

 активізувати взаємовідвідування уроків, налагодити глибокі міжпредметні зв’язки в плануванні, забезпечити їх реалізацію в навчальному процесі.

                                                                 Молоді спеціалісти та малодосвідчені вчителі

        Контрольно-діагностична: з’ясувати, якої методичної допомоги з яких питань потребує саме цей педагогічний колектив.

                                                                   Учителі, досвід яких вивчається

        Контрольно-прогностична: дослідити недоліки в роботі методкабінету, виявити потенційних керівників фокусних груп і нові теми для дослідження.

 

 

План роботи Школи молодого вчителя

№ з/п

Засідання 1 ( серпень )

 

Відповідальний

1.

Проведення співбесіди з молодими учителями, складання соціального паспорта

ЗД НВР

2.

Створення груп «наставник – молодий учитель»

 

ЗД НВР

3.

Ознайомлення з інструктивними матеріалами, пояснювальними записками, огляд методичних статей із питань педагогічної майстерності

 

ЗД НВР

Наставники

4.

Знайомство з колегами , індивідуальним місцем роботи, режимом роботи навчального закладу

Наставники

5.

Поради психолога молодому або малодосвідченому вчителю

 

Психолог

6.

Вибір методичної проблеми

Керівники МО

Наставники

7.

Практична робота:  проведення тренінгових вправ на тему «Що перетворює людей на команду».

Мета тренінгів:  обґрунтувати важливість лідерських рис учителів, уміння конструктивно спілкуватися для створення єдиної команди.

 

Наставники

Психолог

 

№ з/п

                   Засідання 2 ( вересень )

 

Відповідальний

1.

Затвердження плану роботи ШМВ

ЗД НВР

 

2.

Анкетування молодих учителів з метою визначення труднощів, проблем в організації роботи вчителя школи

Наставники

3.

Вимоги до ведення шкільної документації (журнали, тематичні плани). Складання календарних і поурочних планів.

ЗД НВР

Наставники

4.

Інструктаж молодих учителів «Планування, вивчення навчального матеріалу. Особливості викладання предметів. Виконання навчальних планів та програм».

 

Наставники

5.

Практична робота:  «Зразки документації учителя», «Ведення класного журналу. Облік оцінювання учнів».

 

ЗД НВР

Керівники МО

Наставники

Д\З

Відвідати уроки учителів-наставників. Результати відвідування відповідно оформити.

Учасники школи

 

 

 

  № з/п  

                   Засідання 3 ( жовтень )

 

Відповідальний

1.

Підготовка учителя та учнів до уроку. Система вимог до сучасного уроку. Опрацювання типів та структури уроків.

Керівники МО

Наставники

2.

Ознайомлення з методикою перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів на прикладі роботи інших учителів та адміністрації, аналітична робота з дидактичними матеріалами «Сучасний урок – який він?».

Наставники

3.

Ознайомлення з методикою самоаналізу уроку.

ЗД НВР

Наставники

4.

Теоретична робота над методичною проблемою (самоосвіта ).

Керівники МО

Наставники

5.

Обговорення уроків, відвіданих у вчителів наставників.

Наставники

6.

Практична робота:  ділова гра «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу».

 

Керівники МО

Наставники

Д\З 

Змоделювати урок певного типу (за вибором ) і захистити його.

 

Молоді вчителі

 

  №  з/п 

                   Засідання 4 ( листопад )

 

Відповідальний

1.

Аналіз роботи молодого спеціаліста зі шкільною документацією (перевірка зошитів, заповнення класних журналів, записи в щоденниках).

 

ЗД НВР

Наставники

2.

Інноваційні методи та прийоми навчання.

ЗД НВР

Наставники

3.

Взаємовідвідування уроків в рамках МО. Відкриті уроки.

ЗД НВР

Керівники МО

Наставники

4.

Засідання клубу творчої педагогіки «Проектуємо успішний урок».

 

Учасники ШМВ

5.

Організація індивідуальної роботи з обдарованими учнями: складання графіка індивідуальних консультацій у канікулярний період, ознайомлення з методикою підготовки учнів до предметних олімпіад (практично, разом з наставником ).

 

Наставники

6.

Практична робота:  семінар – тренінг «Інноваційні технології, методи навчання».

 

Учасники ШМВ

Д\З

Змоделювати урок із застосуванням інноваційних методів і прийомів роботи та захистити його.

 

Молоді вчител

 

  №   з/п 

                   Засідання 5 ( грудень)

 

Відповідальний

1.

Круглий стіл на тему: «Організація самостійної роботи»:                                                                                   а) самоосвіта вчителя;                                                              

        б) самостійна робота, її зміст і суть;                                                                        

        в) місце та ефективність використання самостійної роботи учнів і домашніх завдань під час вивчення навчального предмета;                                                                                  

        г) організація контролю учнівських знань під час виконання ними самостійної роботи;                                    

        д) інноваційні форми і методи самостійної роботи учнів.

Керівник фокус-групи

             Наставники

 

2.

Ознайомлення з картотекою ППД школи. Поради вчителям щодо створення картотеки відповідно до обраної методичної проблеми, над якою працює молодий педагог.

ЗД НВР

 

3.

Інструктаж з організації та здійснення тематичного й семестрового оцінювання.

 

ЗД НВР

Наставники

4.

Практична робота:  

            1) види і форми організації самостійної роботи на різних етапах уроку;

2) тестування як форма контролю та самостійної роботи учнів.

Учасники ШМВ

Д\З

Оформити зразки методичних розробок для організації самостійної роботи учнів.

 

Молоді вчителі

 

№ з/п

                                                         Засідання 6 ( лютий )                                                              

 

Відповідальний

1.

Переваги і проблеми застосування диференційованого та індивідуального підходу до навчання.

Наставники

2.

Консультпункт «Психолог – молодому вчителеві: «Запобігання конфліктам в учнівському колективі»:

·         тренінги;

·         аналіз педагогічних ситуацій.

Психолог

3.

Обговорення уроків, відвіданих у вчителів наставників.

Учасники ШМВ

4.

Практична робота:  рольова гра «Мистецтво ораторства».                                    

                          

Психолог

Д\З

Написання рефератів з теми «Етика та психологія педагогічного спілкування».

 

Молоді вчителі

 

з/п

                                                 Засідання 7 ( березень )                                            

                         

Відповідальний

1.

           Етика і психологія педагогічного спілкування (захист рефератів ).               

 

                    Психолог                  

  Наставники

2.

Підготовка до обміну досвідом «Мої перші педагогічні знахідки».

 

Молоді вчителі

3.

Інтелектуальна гра «Видатні педагоги».

 

Наставники

Д\З

Підготуватися до творчого портрета «Мої перші педагогічні знахідки».

 

Учасники ШМВ

 

№ з/п

                   Засідання 8 ( квітень )

 

Відповідальний

1.

Творчий портрет молодого вчителя «Мої перші педагогічні знахідки» (обмін досвідом):                              

1. Презентація вчителя адміністрацією школи або наставником.                                                                         

2. Експрес - інтерв’ю з учнями та колегами молодого вчителя.                                                                                           

3. Презентація учительського портфоліо.

4. Педагогічна вітальня.

 

Учасники ШМВ

 

   

 

№ з/п

                   Засідання 9 ( травень )

 

    Відповідальний       

1.

Результативність пари «наставник – молодий учитель».

ЗД НВР

Керівники МО

Наставники

2.

Підсумки роботи за рік. Визначення проблем та постановка завдань на наступний навчальний рік.

 

ЗД НВР

 

 

 

Склад Школи молодого вчителя

 

                      Керівник ШМВ      –        Пахолко Л. А.,   ЗДНВР

Молоді та малодосвідчені спеціалісти

 

Наставники

                          Тиндик Ірина Сергіївна,                                 вчитель історії

 

Ставицька Наталя Петрівна

                      Дівончик Андрій Васильович,                         вчитель музики

 

        Черненко Валентина Арсентіївна

                Ничипоренко Тетяна Валеріївна,                     вчитель англійської мови

 

       Пахолко Людмила Анатоліївна

 Міщенко ВладиславВолодимирович,

 вчитель математики

 

Власова Наталія Василівна

  Кралько Яна Миколаївна,

 вчитель математики та фізики

 

                                                                                      Власова Наталія Василівна